สกุลเงิน
ภาษา
ตะกร้าสินค้า

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


ประกาศวันที่ 06 ตุลาคม 2663


เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ประกาศเรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ (“ประกาศ”) มีไว้สำหรับ ผู้ใช้งาน ผู้ใช้บริการ ผู้ให้บริการร้านค้า ผู้ให้บริการส่งสินค้า และพาร์ทเนอร์ ของบริษัท บ่อวิน เทคโนโลยี จำกัด ผ่านแอปพลอเคชั่น เวปไซต์ อีเมล์ และของทางอื่นของ KunaFood ทุกท่าน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่บริษัทด้วยความไว้วางใจ บริษัทจะใช้วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการ คุ้มครอง และการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

ระหว่างที่ท่านติดต่อกับบริษัท บริษัทอาจ และ/หรือทำการจัดเก็บ นำไปใช้ เปิดเผย หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการติดต่อระหว่างบริษัทกับท่าน การจัดหาสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ท่าน การตอบคำถามหรือข้อร้องเรียน การให้ข้อมูล และ/หรือรายการอัพเดทสินค้าบริการ รวมทั้งโปรโมชั่นที่บริษัทหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับการคัดเลือกโดยบริษัทจัดให้มีขึ้น รวมถึงวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินกิจการและรักษาไว้ซึ่งธุรกิจของบริษัทตามที่กำหนดในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ซึ่งต่อไปในประกาศฉบับนี้จะเรียกรวมว่า “วัตถุประสงค์”)

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่บริษัทต่อผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่อยู่ภายในหรือภายนอกประเทศไทย เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ตัวแทน และ/หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นดังกล่าว จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของบริษัท หรือโดยลักษณะอื่นใด ตามวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทจะโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศไทยไปยังเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลลูกค้าส่วนกลางของบริษัทซึ่งตั้งอยู่ต่างประเทศและบริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์

ท่านสามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ นำไปใช้ เปิดเผย หรือดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยการศึกษา นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท หรือไม่ยินยอมตามประกาศฉบับนี้ หรือไม่ยินยอมตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจะไม่สามารถจัดหาสินค้า และ/หรือบริการให้แก่ท่าน หรือตอบข้อซักถาม หรือดำเนินการตามข้อเสนอแนะของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทขอให้คำมั่นสัญญาว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย โดยท่านมีสิทธิที่จะขอเข้าถึง คัดลอก อัพเดท หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรักษาไว้ และท่านมีสิทธิที่จะขอให้บริษัทจำกัดการดำเนินการหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา (เช่น ท่านอาจแจ้งบริษัทให้หยุดส่งข้อมูลด้านการตลาด โปรโมชั่น หรือการติดต่อท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เป็นต้น)
ท่านสามารถส่งคำร้องขอของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง:

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
บริษัท บ่อวิน เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 555/37 หมู่ 4 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
หมายเลขโทรศัพท์: 098-830-2814
อีเมล: cs@kunafood.com

การส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทถือเป็นการที่ท่านยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ นำไปใช้ เปิดเผย และดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวภายใต้ประกาศฉบับนี้ นอกจากนี้ บริษัทถือว่าท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและครบถ้วน และข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทไม่เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เป็นปัจจุบัน และท่านจะแจ้งให้บริษัททราบทันทีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บางกรณี ท่านอาจต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น (เช่น คู่สมรส ครอบครัว หรือบุคคลภายนอก รวมถึงผู้เยาว์) โดยท่านรับรองว่าท่านได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าวสำหรับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลนั้นแก่บริษัท และท่านได้รับความยินยอมให้จัดเก็บ ใช้ เปิดเผย และดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าวตามประกาศฉบับนี้

บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงและแก้ไขประกาศและนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะๆ โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการปรับปรุงแก้ไขประกาศหรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยการประกาศหรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ หรือโดยวิธีอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นควร ทั้งนี้ กรณีที่มีการแก้ไขประกาศหรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศหรือนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้เฉพาะกับข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บภายหลังจากที่บริษัทได้เผยแพร่ประกาศและนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับแก้ไขลงบนเว็บไซต์แล้วเท่านั้น

 


22 เมษายน 2564

ผู้ชม 321 ครั้ง